contact

praktische informatie

De komende editie van Brainwash Festival vindt plaats van 20 tot 27 oktober 2018 in verschillende locaties op en rondom de Nes in Amsterdam.

meehelpen?

Zin om te helpen? We kunnen jouw hulp nog goed gebruiken! In aanloop van het festival hebben we een stageplek beschikbaar en tijdens het festival kunnen we je hulp gebruiken als vrijwilliger. Voor meer informatie mail naar: info@brainwashfestival.nl

pers

Voor perskaarten, interviewmogelijkheden en meer informatie kunt u contact opnemen met: pers@brainwashfestival.nl

Klik hier om het logo te downloaden.

anbi
algemeen
Naam: Stichting Brainwash
RSIN: 855370580
KvK: 63720302
Adres: Frederiksplein 54, 1014XN, Amsterdam
Postadres: Het postadres is gelijk aan het bezoekadres
Datum van oprichting: 08-07-2015Stichting Brainwash ambieert door de belastingdienst aangewezen te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
KvK uittreksel uit het handelsregister
Statuten
Financieel jaarverslag 2016
doelen
Stichting Brainwash heeft ten doel:
Kennis over, draagvlak voor en toepassing van filosofie te verbreden in het publieke domein; filosofie, kunst, en cultuur in te zetten bij de oriëntering op fundamentele vragen uit het alledaagse leven voor een breed publiek; Mogelijke antwoorden op die vragen, op een toegankelijke wijze, wijsbegerig, vanuit verschillende hoeken te belichten;Mogelijke antwoorden op die vragen, op een toegankelijke wijze, te belichten vanuit een context van literatuur, theater, muziek, (documentaire)cinema, beeldende kunst en wetenschap;Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.Stichting Brainwash beoogt deze doelstellingen te realiseren door:
Het organiseren van festivals, conferenties, en andere bijeenkomsten voor een breed publiek met specifieke aandacht voor jongvolwassenen en jongeren; Het ontwikkelen en/of ondersteunen van initiatieven met een vergelijkbare doelstelling als de stichting; Het actief communiceren over haar gedachtegoed, bijvoorbeeld middels een website; Lobbyen bij relevante actoren; het publiceren van boeken, artikelen, rapporten en brochures; alsmede alle andere activiteiten die aan de verwezenlijking van de doelstelling kunnen bijdragen.
toezicht en bestuur

Directie
Ted Tettero – directeur

Bestuur
Silvia van der Heiden – voorzitter
Pauliene Loerts – secretaris
Vincent Wensink – penningmeester

Raad van advies
Erik Bout
Xavier Auerbach
Bert Janssens
Haroon Sheikh
John Boom

beleidsplan
Hoofdlijnen van het beleidsplan:
Het beleid van de stichting wordt regelmatig herijkt om passend te kunnen reageren op de huidige ontwikkelingen. Stichting Brainwash dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. Stichting brainwash realiseert zijn doelstellingen middels de onderstaande initiatieven. De stichting werft geld middels donaties, fondsaanvragen, de kaartverkoop voor evenementen. Daarnaast worden zijn doelstellingen mede gerealiseerd via strategische partnerschappen en samenwerkingsverbanden om een zo groot mogelijke culturele impact te realiseren.

Initiatieven van Stichting Brainwash:
Brainwash festival – festival ten behoeve van de reflectie over persoonlijke en maatschappelijke vraagstukken voor een breed publiek.

Concrete meerjarige doelstellingen van Stichting Brainwash:
De doelgroep van Brainwash Festival op toegankelijke wijze kennis laten maken met de verschillende cultuurvormen die tonen hoe met de vragen en antwoorden van onze tijd omgegaan kan worden. De doelgroep van Brainwash Festival aanzetten tot reflectie over persoonlijke en maatschappelijke vraagstukken en hen stimuleren om op zoek te gaan naar hun eigen antwoorden en evengoed op zoek te gaan naar hun eigen vragen.Een levendige culturele en intellectuele cultuur binnen Nederland te bewerkstelligen en in stand te houden.

Beoogde activiteiten voor de komende twee jaar:
– Brainwash Festival 2018: waarschijnlijk van 20-10-2018 tot en met 28-10-2017
– Groei in bezoekersaantal en activiteiten in de bovengenoemde periode.

Voorgaande edities Brainwash Festival:
Brainwash Festival 2014 [uitverkocht – 1750 bezoekers]
Brainwash Masters: Slavoj Zizek [uitverkocht – 1200 bezoekers]
Brainwash Festival 2015 [uitverkocht – 2900 bezoekers]
Brainwash Den Haag 2016 [uitverkocht – 1000 bezoekers]
Brainwash Festival 2016 [uitverkocht – 3900 bezoekers]
Brainwash Festival 2017 [uitverkocht – 5500 bezoekers]

financieel beleid
Bestuur:
Alle inkomsten komen ten goede aan de doelstellingen van de stichting. De oprichter, leden van de raad van advies en het bestuur ontvangen geen vergoedingen of vacatiegeld. In sommige gevallen is er sprake van een tegemoetkoming in gemaakte onkosten, zoals reiskosten, ten behoeve aan taken die verbonden zijn met het uitoefenen van de bestuurlijke en adviserende functies.Medewerkers:
Alle inkomsten komen ten goede aan de doelstellingen van Stichting Brainwash. De directie en medewerkers van Stichting Brainwash ontvangen een marktconform salaris.Vermogen:
Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur van Stichting Brainwash. Het vermogen van de stichting wordt besteed aan het produceren en realiseren van Brainwash Festival.Jaarrekening:
De jaarrekening uit 2015 van Stichting Brainwash is opgesteld door The School of Life. De jaarrekeningen worden gecontroleerd door Claus Accountants. Download hier het financieel jaarverslag 2016. De verkorte staat van baten en lasten volgen hieronder:2015
Inkomsten: € 191.851,70
Uitgaven: € 190.980,79
Balans: € 870,912016
Inkomsten: € 289.770,-
Uitgaven: € 288.759,-
Balans: € 1.011,-